O projekcie

„Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych”

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 do 31.12.2021


Celem głównym projektu jest utworzenie zintegrowanego programu uczelni w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Zintegrowany Program Uczelni zakłada m.in:

Dzięki realizacji projektu Uczelnia podniesie kompetencje kadry dydaktycznej oraz wyposaży studentów w nowe kompetencje pożądane na rynku pracy poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty, staże dydaktyczne w przedsiębiorstwach dla kadry uczelni uczącej na kierunkach o profilu praktycznym. Szeroki wachlarz zajęć, szkoleń, warsztatów jaki otrzymają studenci-uczestnicy projektu został tak dobrany, by podnieść kompetencje przyszłych absolwentów na rynku pracy i wyposażyć ich w pakiet "dobrych umiejętności", odpowiadających potrzebom rynku pracy. Uczestnicy projektu zdobędą wykraczające poza program studiów kompetencje zarówno zawodowe jak i interpersonalne, samoorganizacyjne, poznawcze i komunikacyjne, przedsiębiorcze.

Aktualności


Wizyta studyjna w Nutritia Opole

Dnia 16.01.2019 studenci z kierunku dietetyka wraz z opiekunami: dr n. med. Martą Misiarz oraz dr n. zdr. Jagodą Rydelek odwiedzili firmę Nutritia w Opolu w ramach programu POWER 3.5. Dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników studenci mieli możliwość zobaczenie firmy „od środka”, a co za tym idzie zadawania pytań na frapujące ich tematy dotyczące procesu produkcji, pakowania i przechowywania surowców, półproduktów i produktów finalnych.

Każdy wydział firmy zachwycał czystością, idealną organizacją pracy oraz niezwykłą atmosferą wśród pracowników. Podczas zwiedzania studenci zadawali pytania pracownikom o możliwość odbywania stażu i praktyk zawodowych, które okazały się bardzo kuszące pod względem otrzymania pracy na stałe w solidnie i prężnie rozwijającej się firmie. Co ciekawe około 80% stażystów w firmie Nutritia, dostaje tam prace na stałe.

Podczas wizyty najwięcej pozytywnych emocji i mnóstwo dyskusji wzbudziły:


Zajęcia w związku z realizacją projektu POWER 3.5

W dniu 25.01.2019r. studenci kierunku Architektura uczestniczyli w praktycznych zajęciach w grupach projektowych. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Zajęcia były prowadzone przez: dr hab. inż. arch. Bogusława Szubę, prof. PWSZ w Nysie, dr Małgorzatę Korpałę oraz mgr inż. arch. Michała Kaczmarzyka. W trakcie zajęć studenci opracowywali projekt rewaloryzacji Fortu Prusy w Nysie.


Zajęcia w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów

W dniu 24 stycznia 2019 roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów, które prowadził Pan mgr inż. arch. Jakub Tomiczek. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była Działalność Izby Architektów RP. Współpraca Architekt – IARP.

Przedmiotem zajęć było przybliżenie studentom tematyki związanej z działalnością Izby Architektów RP jako samorządu zawodowego architektów.

Podczas zajęć omówiono:

  1. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (rodzaje uprawnień, podstawa prawna, schemat postępowania kwalifikacyjnego, procedura, zakres wniosku, gdzie pozyskać niezbędne informacje, jak odbyć praktykę zawodową)
  2. Światowy Dzień Architektury – inicjatywa Rady Opolskiej Okręgowej Izby Architektów. Omówienie wydarzeń związanych z ŚDA w Nysie i Opolu w 2018r.
  3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w praktyce zawodowej.


Kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla studentów kierunku ZIP 

15 studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji ukończyło kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Przez 10 dni, od 7 do 17.01.2019 zrealizowano 50 godz. zajęć, w tym 10 godz. dotyczyło praktyki w warunkach produkcyjnych. Studenci, którzy posiadali już podstawową wiedzę z zakresu maszyn CNC pozyskaną w trakcie zajęć znajdujących się w programie studiów, mieli możliwość podniesienia swoich umiejętności w zakresie programowania procesu wytwarzania na tokarki i frezarki CNC. Studenci wykonali szereg ćwiczeń na symulatorach w sali laboratoryjnej, a następnie mieli okazję własnoręcznie wykonać obróbkę tych detali na maszynach CNC w zakładzie produkcyjnym. Zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zostały potwierdzone certyfikatami, które otrzymali wszyscy uczestnicy kursu.


Kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla wykładowców kierunku ZIP 

Od 3.01 do 10.01.2019r. trzech wykładowców kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji: dr inż. Piotr Chwastyk, dr inż. Tomasz Wanat oraz mgr inż. Jacek Tomasiak, wzięło udział w certyfikowanym kursie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Zakres szkolenia obejmował uzupełnienie posiadanej wiedzy z zakresu projektowania technologicznego i programowania maszyn CNC oraz ćwiczenia praktyczne z obsługi, programowania i sterowania CNC wykonywane w warunkach produkcyjnych. Wykładowcy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę, zwiększyć umiejętności  oraz nabyć dodatkowe doświadczenie z zakresu wykorzystywania maszyn CNC w procesie przygotowania i realizacji produkcji, co przyczyni się do poniesienia jakości prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych dla studentów zarządzania i inżynierii produkcji.


Certyfikowany kurs zaawansowanego modelowania 3D, MES i analizy dynamicznej 

Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach projektu POWER 3.5 uczestniczyli w dniach 10-19.12.2018r. w certyfikowanym kursie zaawansowanego modelowania 3D, MES i analizy dynamicznej. W ramach programu studiów studenci ZIP często wykorzystują komputerowe programy wspomagające proces projektowania wyrobów. Dzięki zrealizowanym zajęciom w ramach tego kursu studenci mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu zaawansowanych programów CAD. Nauczyli się również korzystać z zaawansowanych narzędzi dostępnych w tych programach wspierających projektanta w wykonywaniu analiz wytrzymałościowych oraz symulacji dynamicznych. Kurs obejmował zarówno część teoretyczną oraz praktyczne ćwiczenia z zastosowaniem narzędzi do modelowania 3D, analizy wytrzymałościowej metodą elementów skończonych oraz analizy dynamicznej z wykorzystaniem symulacji 3D. Uzyskane certyfikaty potwierdzają nabycie nowych umiejętności i kompetencji naszych studentów.


GRUDZIEŃ 2018 r.

W grudniu 2018r w stażu realizowanym w firmie MaxMedik Łukasz Chabros, we Wrocławiu, uczestniczyły panie mgr Mirosława Grabas-Wyrwich, mgr Agnieszka Stasieńko-Tłuczek i dr Magdalena Rogóż. W trakcie odbywania stażu zostały zapoznane z technologią laserowego niwelowania zmian naczyniowych. Na początku zostały przedstawione i omówione zagadnienia teoretyczne związane ze zmianami naczyniowymi występującymi na skórach. Omówiono dobór parametrów do poszczególnych zmian. Następnie dokonano porównania tej metody z innymi dostępnymi na rynku urządzeniami. Kolejnym punktem stażu było przeprowadzenie zajęć praktycznych na modelach.

Dokładnie omówiono:

  1. procedury postępowania przed i po zabiegu niwelowania zmian naczyniowych, a także przeciwwskazania do zabiegów,
  2. parametry zabiegowe zalecane i stosowane w poszczególnych zabiegach,
  3. wykonano zabiegi niwelowania zmian naczyniowych na twarzy i na ciele.


Zajęcia z języka hiszpańskiego

Zajęcia z języka hiszpańskiego prowadzone przez dr A. Konieczną  dla studentów drugiego roku kierunku finanse i rachunkowość. Zajęcia są realizowane w ramach projektu POWER 3,5.


Wizyta studyjna w firmie Bosch 

Zakład produkcyjny firmy Bosch znajduje się niedaleko granicy, w czeskim Krnovie. Podczas wizyty, studenci mogli odwiedzić wszystkie działy firmy, od działu projektowania i planowania produkcji, poprzez dział produkcji, aż po kontrolę jakości i dział dystrybucji. Firma produkuje kotły zasilane paliwem stałym, gazowym oraz kotły elektryczne, które wykonywane są w z zachowaniem wysokich standardów jakości. Szczególne zainteresowanie studentów wzbudziły automaty spawalnicze oraz laboratoria, w których bada się trwałość, niezawodność, jakość i bezpieczeństwo produkowanych kotłów, zwracając dużą uwagę na ekologię kontrolując ilość emitowanych zanieczyszczeń.

>


Wyjazd studyjny w ramach projektu POWER 3.5

W dniu 12 grudnia 2018 roku grupa studentów kierunku architektura uczestniczyła w wyjeździe studyjnym na plac budowy, zorganizowanym w związku z realizacją projektu POWER 3.5.

W trakcie wyjazdu studenci mieli możliwość zapoznać się z rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi oraz materiałowo-konstrukcyjnymi budynku transportu i łączności na przykładzie przebudowy dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego, pełniącego funkcję węzła przesiadkowego.


Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych

W dniach 12 – 15 grudnia 2018 roku nauczyciele akademiccy Instytutu Nauk Medycznych, wzięli udział w szkoleniach „Przygotowanie procesu dydaktycznego w Centrach Symulacji Medycznych na kierunku pielęgniarstwo” oraz „Technik Symulacji Medycznych” odbywających się w ramach projektu POWER 3.5 „Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kardy PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych”. Szkolenie odbyło się w Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach.


Wizyta w Ostrawskim Pogotowiu Ratunkowym

Studenci III roku kierunku Ratownictwo Medyczne, 10 grudnia br. w ramach projektu POWR 3.5. uczestniczyli w wizycie studyjnej u naszych południowych sąsiadów w Ostrawskim Pogotowiu Ratunkowym „Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje” oraz w Centrum Powiadamiania Ratunkowego „Zdravotnické operační středisko ZZS MSK”.

Dzięki dyrektorowi Romanowi Gregorowi, studenci mieli możliwość poznać specyfikę funkcjonowania czeskiego systemu ratownictwa medycznego, kształcenia ratowników medycznych, ich szkoleń oraz kwalifikacji jakie posiadają. Mieli okazję również zgłębić wiedzę na temat zasad funkcjonowania czeskiego centrum powiadamiania ratunkowego, zobaczyć jak wygląda zintegrowane stanowisko dyspozytorów poszczególnych służb jak: ratownictwa medycznego, policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej.


Warsztaty kreatywności w ramach PO WER 3,5 

Warsztaty z zakresu kompetencji miękkich w ramach programu PO WER 3,5 przeprowadzone zostały przez Panią Aleksandrę Wodzińską, która w latach 2018 - 2019 była pracownikiem naukowo - dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Pedagogiki Twórczości. Warsztaty dotyczyły kreatywności - jednej z podstawowych cech wykorzystywanych w pracy trenera personalnego oraz animatora czasu wolnego.
W czasie zajęć przyszli trenerzy personalni studiujący na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka poznali 5 czynników twórczego myślenia i ćwiczenia, które pozwalają te czynniki trenować. Pozwoli to na samodzielne rozwijanie się w tym zakresie w przyszłości. Wykorzystane zostały różnorodne metody i techniki dydaktyczne wprowadzające atmosferę sprzyjającą pracy twórczej.


Kurs Financial Accounting

Od listopada 2018r. do maja 2019r. studenci uczestniczą w 60 godzinnym kursie Financial Accounting, kończącym się egzaminem ACCA w Krakowie. Kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) należą do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku biznesowym. Wyraźnie zwiększają wartość kandydatów na rynku pracy - zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Szkolenia i kursy ACCA pozwalają zdobyć nie tylko specjalistyczną wiedzę z finansów i rachunkowości, ale także umiejętności w zakresie organizacji i strategii nowoczesnego zarządzania. Nasi studenci w czasie tych zajęć poznają nie tylko teorię rachunkowości, ale także przeprowadzają liczne analizy oraz case study sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Prowadzącą zajęcia jest dr Marta Targowicz.
Harmonogram wsparcia

KierunekHarmonogram
Wspólna dla nauczycieli akademickich kilku kierunkówPobierz PDF
ArchitekturaPobierz PDF
Bezpieczeństwo wewnętrznePobierz PDF
DietetykaPobierz PDF
NeofilologiaPobierz PDF
Finanse i rachunkowośćPobierz PDF
InformatykaPobierz PDF
Jazz i muzyka estradowaPobierz PDF
KosmetologiaPobierz PDF
PielęgniarstwoPobierz PDF
Trener osobisty - Psychofizyczne kształtowanie człowiekaPobierz PDF
Ratownictwo medycznePobierz PDF
Zarządzanie i inżynieria produkcjiPobierz PDF

Dokumenty do pobrania

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z regulaminem rekrutacji, przez formularze zgłoszeniowe uczestników i w formie cyfrowej poprzez zakładkę rekrutacyjną umieszczoną na stronie www.Zapytania ofertoweKontakt