O projekcie

„Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych”

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 do 31.12.2021


Celem głównym projektu jest utworzenie zintegrowanego programu uczelni w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Zintegrowany Program Uczelni zakłada m.in:

Dzięki realizacji projektu Uczelnia podniesie kompetencje kadry dydaktycznej oraz wyposaży studentów w nowe kompetencje pożądane na rynku pracy poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty, staże dydaktyczne w przedsiębiorstwach dla kadry uczelni uczącej na kierunkach o profilu praktycznym. Szeroki wachlarz zajęć, szkoleń, warsztatów jaki otrzymają studenci-uczestnicy projektu został tak dobrany, by podnieść kompetencje przyszłych absolwentów na rynku pracy i wyposażyć ich w pakiet "dobrych umiejętności", odpowiadających potrzebom rynku pracy. Uczestnicy projektu zdobędą wykraczające poza program studiów kompetencje zarówno zawodowe jak i interpersonalne, samoorganizacyjne, poznawcze i komunikacyjne, przedsiębiorcze.

Aktualności


Praktyczne zajęcia w grupach projektowych

W dniach 29.10.2021 – 16.12.2021r. studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Praktycznych zajęć w grupach projektowych które prowadziła dr inż. arch. Grażyna Lasek. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. W trakcie zajęć opracowywano projekt rewitalizacji trenów poprzemysłowych w Nysie przy ulicy Bolesława Śmiałego. W projekcie zaproponowano zabudowę mieszkaniową oraz usługową, założono modernizację ulicy, wyeksponowanie fortyfikacji, przekształcenie części terenów ogródków działkowych na nieduży park miejski oraz skwery, uporządkowanie zieleni. Całość zostanie skomunikowana ciągami pieszo – rowerowymi


Warsztaty z Pracodawcami

W dniu 10.01.2022 roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami które prowadził Pan mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.

Tematem zajęć była „Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektami architektonicznymi, z punktu widzenia Architekta Miejskiego i projektanta”

Podczas spotkania omówiono następujące tezy:

I. Kryteria oceny jakości przestrzeni publicznej wg J. Gehla w zastosowaniu praktycznym, w tym :

  1. Po pierwsze bezpieczeństwo
  2. Przyjazność przestrzeni - dobre skomunikowanie
  3. Dostępność
  4. Wielofunkcyjność
  5. Społeczne znaczenie przestrzeni publicznej

II. Konkursy „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego” jako przykład oceny wartości przestrzeni publicznych - przykłady


Szkolenie z masażu Kobido dla nauczycieli kierunku kosmetologia

W dniach 16-17 grudnia 2021r, w ramach projektu: "Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych (numer projektu: WND-POWR.03.05.00-00-Z002/17-02)", grupa pięciu wykładowców kierunku kosmetologia, na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej wzięła udział, w "Szkoleniu z masażu Kobido".

Celem szkolenia było nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności z tematyki masażu Kobido, a także poprawnego doboru indywidualnych technik dla uzyskania efektów masażu.

Szkolenie obejmowało tematykę z zakresu: wiedzy teoretycznej na temat technik masażu, wskazań i przeciwwskazań do danej techniki masażu, działania poszczególnych etapów masażu, masażu tkanek głębokich w oparciu o techniki liftingujące, drenujące i relaksujące, akupresury – nauka potrzebnych elementów tej terapii w masażu Kobido.

Szkoleniowiec przedstawił zagadnienia dotyczące kwalifikacji klienta do ww. zabiegów, podał reguły obowiązujące podczas masaż. Omówił, zaprezentował i następnie nauczy kursantów masażu Kobido. W trakcie szkolenia praca odbywała się na modelach.

Bardzo dziękujemy Pani Szkoleniowiec za przekazanie cennych wskazówek podczas szkolenia.


Szkolenie z architektury brwi, henny pudrowej i laminacji brwi dla nauczycieli kierunku kosmetologia

Dnia 01 grudnia 2021r, w ramach projektu: "Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych (numer projektu: WND-POWR.03.05.00-00-Z002/17-02)”, grupa pięciu wykładowców kierunku kosmetologia, na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej wzięła udział, w "Szkoleniu z architektury brwi, henny pudrowej i laminacji brwi".
Celem szkolenia było nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu pielęgnacji brwi.
Szkolenie obejmowało tematykę z zakresu: zasad bhp podczas zabiegów, anatomii brwi, wskazań oraz przeciwwskazań do zabiegów, kwalifikacji klientów do ww. zabiegów, reguł obowiązujących podczas stylizacji brwi, architektury brwi, podstaw rysunku za pomocą nici i kredki pudrowej, laminacji brwi –omówiona została tematyka dotycząca prawidłowego i nieprawidłowego ułożenie włosa oraz zagrożeń podczas zabiegów, W trakcie szkolenia odbyła się, praca na modelach.
Bardzo dziękujemy Pani Szkoleniowiec za przekazanie cennych wskazówek podczas szkolenia.


Obowiązki i uprawnienia inwestora w świetle ustawy Prawo budowlane

W dniu 3 grudnia 2021 r. grupa studentów ostatniego semestru na kierunku architektura uczestniczyła w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami które prowadziła Pani mgr inż. arch. Ewelina Grot. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. W trakcie zajęć studenci mogli zapoznać się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę poprzez omówienie procesu inwestycyjnego, który składa się z wielu czynności niezbędnych do zrealizowania określonej inwestycji.
Podczas warsztatów omówione zostały czynności poprzedzające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę m.in.:
- Procedury związane z uchwaleniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
- Procedura związana z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy,
- Procedura uzyskania pozwolenia na budowę,
Ponadto omówiono zmiany, które wprowadziła pandemia oraz nowa Ustawa Prawo budowlane m.in.:
- Cyfryzacja budowlanego procesu inwestycyjnego.
Kolejnym tematem, który został przedstawiony to obowiązki i uprawnienia inwestora w świetle ustawy Prawo budowlane w związku z:
- prowadzeniem robót budowlanych,
- Zakończeniem budowy,
- Użytkowaniem obiektu budowlanego,


Budowa obiektu sortowni odpadów zbieranych selektywnie w ilości do 30.000 mg/rok wraz z częścią socjalno-biurową i infrastrukturą techniczną

W dniu 17 grudnia 2021 r. grupa studentów ostatniego semestru na kierunku architektura uczestniczyła w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami które prowadziła Pani mgr inż. arch. Ewelina Grot. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. W trakcie zajęć studenci mogli zapoznać się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia zamiennego, wymaganych uzgodnień dokumentacji projektowej m.in. Rzeczoznawcy ppoż, Rzeczoznawcy sanitarnego oraz Konserwatora Zabytków. Na przykładzie inwestycji „budowa obiektu sortowni odpadów zbieranych selektywnie w ilości do 30.000 mg/rok wraz z częścią socjalno-biurową i infrastrukturą techniczną” przedstawiona została procedura uzyskania:
- Decyzji o lokalizacji celu publicznego,
- Decyzji środowiskowej,
- Uzgodnień Rzeczoznawców,
- Uzyskanie pozwolenia na budowę,
- Pobranie dziennika budowy i rozpoczęcie budowy w organie Nadzoru Budowlanego,
- wstrzymanie budowy,
- ponowne przygotowanie nowej dokumentacji projektowej zamiennej w celu uzyskania pozwolenia na budowę zamiennego.
Przedstawiono też rozwiązania projektowe, które zostały zawarte w projekcie obiektu przemysłowego. Na przykładzie inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego jednorodzinnego wybudowanego samowolnie bez wymaganego pozwolenia na budowę przedstawiono procedurę legalizacji w organie Nadzoru Budowlanego. Na przykładzie inwestycji polegającej na budowie budynku Szpitala w Białej przedstawiono procedurę administracyjną wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Przedstawiono też rozwiązania projektowe, które zostały zawarte w projekcie obiektu szpitalnego. Na przykładzie budynku mieszkalnego jednorodzinnego znajdującego się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej B: ochrony rzędowego układu ruralistycznego we wsi Niwki w powiecie opolskim przedstawiono procedurę uzyskania pozwolenia na rozbiórkę w organie administracji architektoniczno- budowlanej.


Zajęcia w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów

W dniu 17 grudnia 2021 r. grupa studentów ostatniego semestru na kierunku architektura uczestniczyła w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów które prowadziła Pani mgr inż. arch. Ewelina Grot. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. W trakcie zajęć studenci mogli zapoznać się z procedurą uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. Na przykładzie zabytkowej kamienicy zlokalizowanej w Rynku we Wrocławiu przedstawiono procedurę dotyczącą uzgodnień projektowych z Miejskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu oraz procedurą odwoławczą w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Departamencie Ochrony Zabytków.


Warsztaty z Panią mgr inż. arch. Eweliną Grot

W dniu 9 grudnia 2021 r. grupa studentów ostatniego semestru na kierunku architektura uczestniczyła w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami które prowadziła Pani mgr inż. arch. Ewelina Grot. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. W trakcie zajęć studenci mogli zapoznać się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę poprzez omówienie procesu inwestycyjnego, który składa się z wielu czynności niezbędnych do zrealizowania określonej inwestycji.
Podczas warsztatów omówiono procedurę rozpoczęcia, zmiany, zakończenia budowy z nowym projektem po 19 września 2020 r w tym:

Ponadto przedstawiono przykłady budów oraz problematykę związaną z procedurą administracyjną w organach aab.


Współpraca architekta z organami nadzoru budowlanego

W dniu 3 grudnia 2021 r. grupa studentów ostatniego semestru na kierunku architektura uczestniczyła w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów które prowadziła Pani mgr inż. arch. Ewelina Grot. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była Współpraca architekta z organami nadzoru budowlanego. W celu przybliżenia studentom pracy nadzoru budowlanego, która polega na wykonywaniu obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane przedstawiono pojęcie katastrofy budowlanej wraz z przykładami katastrof budowlanych, które wystąpiły na terenie województwa opolskiego. W trakcie zajęć przedstawione zostały statystyki i przyczyny powstania katastrof budowlanych oraz omówiono jaką odpowiedzialność za ich powstanie może ponosić architekt.


„Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektami architektonicznymi, z punktu widzenia Architekta Miejskiego i projektanta”

W dniu 6.12.2021roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami które prowadził Pan mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.
Tematem zajęć była „Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektami architektonicznymi, z punktu widzenia Architekta Miejskiego i projektanta”
Podczas spotkania omówiono następujące tezy:
I. Przykłady przygotowania tematów projektowo - realizacyjnych na przykładzie Pl. Jana Pawła II w Opolu
II. Zasady właściwej iluminacji obiektów, jako istotnych elementów przestrzeni publicznych – prezentacja z dyskusją


Zajęcia z Panem mgr inż. arch. Zbigniewem Bomersbach

W dniu 6.12.2021 roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów które prowadził Pan mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była „Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektów architektonicznych – ujęcie z punktu widzenia planistycznego”
W trakcie spotkania poruszane były następujące tezy:
I. Przestrzeń publiczna miast jako element całości – skrótowe omówienie „Założeń aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023”
II. Przestrzenne zmiany w urbanistyce miasta na podstawie zmian zabudowy w okresie międzywojennym w Opolu


Nyska Akademia Mistrzów

W dniu 3.12.2021 roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów które prowadził Pan mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była „Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektów architektonicznych – ujęcie z punktu widzenia planistycznego”
W trakcie spotkania poruszane były następujące tezy:
I. Polska Polityka Architektoniczna – jako polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury na podstawie opracowania Polskiej Rady Architektury
II. Zagospodarowania nabrzeży Młynówki w Opolu, jako przykład przywrócenia dla mieszkańców cieku wodnego i zachowania ciągłości historycznej traktu wodnego
1. Po pierwsze bezpieczeństwo,
2. Historia ciągle żywa,
3. Inspiracje i koncepcje
4. Realizacja i trudności z brakiem zaufania do „fachowców”
5. „Zielony salon Opola” - akceptacja wyrażana nogami


Warsztaty z Pracodawcami

W dniu 22.11.2021roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami które prowadził Pan mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była „Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektami architektonicznymi, z punktu widzenia Architekta Miejskiego i projektanta”
Podczas spotkania omówiono następujące tezy:
I – Zagospodarowania nabrzeży Młynówki w Opolu, jako przykład przywrócenia dla mieszkańców cieku wodnego i zachowania ciągłości historycznej traktu wodnego
1. Po pierwsze bezpieczeństwo,
2. Historia ciągle żywa,
3. Inspiracje i koncepcje
4. Realizacja i trudności z brakiem zaufania do „fachowców”
5. „Zielony salon Opola” - akceptacja wyrażana nogami
II. – Wartość przestrzeni – co ją stanowi a co obniża ?
warsztaty – kryteria oceny wartości przestrzeni publicznych


Wizyta studyjna w Mitsubishi Electric

18 listopada odbyła się wizyta studyjna w firmie Mitsubishi Electric Poland, która swoją główną siedzibę posiada w Krakowie. Wyjazd zorganizowano w ramach projektu POWER 3.5 i wzięli w nim udział studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Podczas wizyty studenci zapoznali się z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie automatyzacji i robotyzacji produkcji wspierającymi ideę Przemysłu 4.0. Możliwości wykorzystania robotów można było przetestować samodzielnie zlecając wykonanie produktu o zadanych parametrach na modelowej linii produkcyjnej udostępnianej przez firmę Mitsubishi Electric na potrzeby edukacyjne. Studenci ponadto mogli śledzić parametry produkcji oraz uzyskiwane efekty pracy zwizualizowane za pomocą aplikacji komputerowej. Zapoznano się także z zastosowaniem robotów w różnych gałęziach przemysłu oraz odbyto warsztaty z programowania robotów przemysłowych.

Celem wizyty było zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami oferowanymi przez firmę Mitsubishi Electric, które usprawniają procesy produkcyjne gwarantując odpowiednią jakość wyrobów, bezpieczeństwo pracy oraz wysoką efektywność procesów produkcji.


Zajęcia w ramach Warsztatów z Pracodawcami

W dniu 19 listopada 2021 r. grupa studentów ostatniego semestru na kierunku architektura uczestniczyła w zajęciach odbywających się w ramach Warsztatów z Pracodawcami które prowadziła Pani mgr inż. arch. Ewelina Grot. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.
W trakcie zajęć studenci mogli zapoznać się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę poprzez omówienie procesu inwestycyjnego, który składa się z wielu czynności niezbędnych do zrealizowania określonej inwestycji. Omówiono kwalifikowanie rodzaju robót budowlanych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1986) w celu ominięcia problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Podczas warsztatów omówione zostały przykłady inwestycji zakwalifikowane do robót budowlanych wymagających lub niewymagających pozwolenia na budowę albo wymagających zgłoszenia organowi administracji architektoniczno- budowlanej. Miało to na celu pokazanie problemów na jakie architekci są narażeni w procesie uzyskania pozwolenia na budowę oraz w nadzorze budowlanych. Ponadto w celu przybliżenia studentom pracy nadzoru budowlanego, która polega na wykonywaniu obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane przedstawiono pojęcie samowoli budowlanej oraz legalizacji obiektów.


Zajęciach w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów

W dniu 19 listopada 2021 r. grupa studentów ostatniego semestru na kierunku architektura uczestniczyła w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów które prowadziła Pani mgr inż. arch. Ewelina Grot. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5.
W trakcie zajęć przedstawiony został zakres uprawnień architektów. Jak również omówiona została problematyka związana z możliwością kierowania budową przez Architekta. Omówiono zakres uprawnień architektonicznych określony w Ustawie Prawo budowlane w art. 15a ust.2.
Przedstawiono interpretacje Izby Architektów RP oraz stanowisko Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotyczące uprawnień Architektów oraz możliwości kierowania budową. Ponadto w celu przybliżenia studentom pracy Architekta omówiono pojęcie nadzoru autorskiego na budowie. Kiedy jest konieczny i na czym polega oraz jaką odpowiedzialność za jego pełnienie ponosi architekt. O konieczności zapewnienia nadzoru rozstrzyga organ administracji architektoniczno-budowlanej. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie ustala organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 36 ust. 1 upb).


Zajęciach w ramach NAM, które prowadziła Pani mgr inż. arch. Ewelina Grot

W dniu 4 listopada 2021 r. grupa studentów ostatniego semestru na kierunku architektura uczestniczyła w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów które prowadziła Pani mgr inż. arch. Ewelina Grot. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. W trakcie wykładu została przedstawiona studentom organizacja samorządowa zrzeszająca architektów na terenie Polski tj. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie IARP.
W IARP zrzeszeni są architekci wpisani na listę członków okręgowych izb architektów, a więc tacy którzy posiadają tytuł zawodowy magister inżynier architekt oraz uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Omówiono znaczenie, strukturę organizacyjną oraz organy IARP oraz zakres zadań i obowiązków. W trakcie zajęć przedstawiono również strukturę administracji publicznej zajmującą się budownictwem, która działa w dwóch obszarach:
- administracji architektoniczno- budowlanej
- nadzoru budowlanego.
Zapoznano uczestników z całym przebiegiem procesu inwestycyjnego, który składa się z wielu czynności niezbędnych do zrealizowania określonej inwestycji. Następnie przedstawiono współpracę architekta z organami nadzoru budowlanego oraz problemy występujące podczas realizacji inwestycji oraz odpowiedzialność zawodowa jaka ciąży na architekcie w trakcie realizacji inwestycji oraz jej zakończenia w nadzorze budowlanym.


Spotkanie w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów

W dniu 8 listopada 2021 studenci zarządzania i inżynierii produkcji spotkali się z przedstawicielem firmy Cementownia Odra S.A. z Opola. Pan dr Marek Kacperak zapoznał studentów z obszarem działalności Firmy, jej produktami i pokrótce przedstawił proces produkcji. Zasadniczą częścią spotkania było przybliżenie problemów związanych z energochłonnością procesu produkcji oraz rozwiązań w zakresie jej obniżania wykorzystując alternatywne źródła energii. Nie zabrakło na spotkaniu tematów dotyczących wykorzystania ciepła odpadowego do produkcji prądu na potrzeby produkcji oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii. Omówiono zarówno sprawy techniczne takich rozwiązań oraz przybliżono kwestie korzyści, głównie w zakresie obniżania kosztów produkcji poprzez wykorzystanie własnych alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej.

Studenci również otrzymali informacje na temat możliwości odbywania praktyk, staży oraz możliwości zatrudnienia w Cementowni.


Szkolenie z ortonyksji dla nauczycieli kierunku kosmetologia 

Dnia 29 października 2021r, w ramach projektu: ,,Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z  dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych (numer projektu: WND-POWR.03.05.00-00-Z002/17-02)”, grupa pięciu wykładowców kierunku kosmetologia, na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej wzięła udział w ,,Szkoleniu z ortonyksji’’.

Celem szkolenia było nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu korekcji wrastających paznokci i aplikacji różnych klamer korygujących w zależności od przypadku min. w przypadku zagrożenia powstania stopy cukrzycowej na skutek stanu zapalnego w wale paznokciowym spowodowanego przez niewłaściwe ułożenie płytki paznokciowej.

Szkolenie obejmowało tematykę z zakresu tematyki klamer korygujących posiadających atesty medyczne - PODOSTRIPE, COBIPED, 3TO.

Szkoleniowiec Pani Bernadetta Chudzikowska- Łaś, omówiła zagadnienia dotyczące poszczególnych klamer, zademonstrowała posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami i klamrami w trakcie szkolenia na fantomach paznokci (praca ta miała na celu oswojenie się z klamrami i naukę ich aplikacji), a następnie uczestniczki szkolenia wykonywały aplikacje na żywych organizmach.

Bardzo dziękujemy Pani Szkoleniowiec za przekazanie cennych wskazówek podczas szkolenia.



Harmonogram wsparcia

KierunekHarmonogram
Wspólna dla nauczycieli akademickich kilku kierunkówPobierz PDF
ArchitekturaPobierz PDF
Bezpieczeństwo wewnętrznePobierz PDF
DietetykaPobierz PDF
NeofilologiaPobierz PDF
Finanse i rachunkowośćPobierz PDF
InformatykaPobierz PDF
Jazz i muzyka estradowaPobierz PDF
KosmetologiaPobierz PDF
PielęgniarstwoPobierz PDF
Trener osobisty - Psychofizyczne kształtowanie człowiekaPobierz PDF
Ratownictwo medycznePobierz PDF
Zarządzanie i inżynieria produkcjiPobierz PDF

Dokumenty do pobrania

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z regulaminem rekrutacji, przez formularze zgłoszeniowe uczestników i w formie cyfrowej poprzez zakładkę rekrutacyjną umieszczoną na stronie www.



Zapytania ofertowe



Kontakt