Kontrast:

KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychWirtualna UczelniaDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Otwarta rekrutacja na wyjazdy na praktyki i staże absolwenckie
w ramach programu Erasmus+

Termin zgłoszeń do 30.04.2022.
Aplikacja online na: https://erasmus.pwsz.nysa.pl/
Każdy student może spędzić na wyjeździe zagranicznym aż 12 miesięcy w ramach swojego kapitału mobilności na jednym cyklu kształcenia na studiach (pakiet na studiach licencjackich i inżynierskich + kolejny nowy pakiet na studiach magisterskich), wykorzystując je dowolnie na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+.

Na wyjazdy zagraniczne w celu realizacji praktyk zawodowych, w przeciwieństwie do wymiany studenckiej na studia, gdzie lista dostępnych uczelni jest ograniczona do podpisanych umów bilateralnych pomiędzy uczelniami, student zainteresowany praktykami sam lub z naszą pomocą znajduje firmę, w której chce pracować i realizować praktyki czy staże absolwenckie.

Praktyki lub staże absolwenckie w ramach programu Erasmus+ można realizować w firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, na uczelniach (np. w biurze, przy projekcie lub w laboratorium), w jednostkach administracji państwowych czy w innych instytucjach takich jak szpitale, biblioteki, muzea, kluby muzyczne itp. Ważne, aby praktyka była spójna z kierunkiem kształcenia danego studenta. Praktyk nie można odbyć w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami i w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Instytucja, w której będą odbywać się praktyki, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Można wyjechać do 27 krajów Unii Europejskiej, do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz do Macedonii Północnej, Serbii i Turcji.

Jak wygląda procedura rekrutacji i wyjazdu na praktyki Erasmus+?

Nabór kandydatów na wyjazdy zagraniczne jest prowadzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie.

Jakie kryteria brane są pod uwagę przy rekrutacji?

Podstawowym kryterium jest znajomość języka obcego, w którym student będzie odbywał praktykę zagraniczną w stopniu komunikatywnym.

Dodatkowe kryteria są opisane na Karcie rekrutacyjnej do pobrania ze strony BWM http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,67,0,0,-1,462

 

Jakie formalności należy załatwić przed wyjazdem?

Podstawowym dokumentem związanym z wyjazdem na praktyki Erasmus+ jest „Porozumienie o programie praktyk” (Learning Agreement for Traineeships), który musi być wypełniony i podpisany przez uczelnię wysyłającą, instytucję przyjmującą i studenta. Porozumienie określa daty pobytu studenta za granicą, jego obowiązki podczas stażu i zawiera informacje dotyczące firmy przyjmującej (również dane Kierunkowego Koordynatora z PWSZ w Nysie). Dokument LA stanowi podstawę do uznania i zaliczenia praktyk przez uczelnię.

Przed samym wyjazdem student musi również podpisać w BWM PWSZ  w Nysie umowę dotyczącą wyjazdu na praktyki oraz wypłaty stypendium. W umowie tej określona jest wysokość grantu, sposób jego wypłaty oraz termin, w jakim trzeba się rozliczyć z uczelnią macierzystą z dokumentów po powrocie z wyjazdu.

 

Praktyki obowiązkowe a praktyki dodatkowe?

Na praktyki w ramach programu Erasmus+ można wyjechać zarówno na praktyki obowiązkowe, które należy zrealizować w danym roku akademickim określone programem studiów i odpowiednimi punktami ECTS, które są wpisane w siatkę przedmiotów, jak również na praktyki dodatkowe, czyli dodatkowy wyjazd zagraniczny rozwijający umiejętności studenta i wówczas uznanie jest wpisane w Suplemencie do Dyplomu. Odbycie obowiązkowych praktyk studenckich w firmie polskiej, nie wyklucza studenta z rekrutacji na praktyki zagraniczne Erasmus+.

 

Gdzie szukać ofert praktyk Erasmus+?

Jest wiele stron internetowych, na których można znaleźć samemu praktyki zagraniczne, jednak najlepszym sposobem jest bezpośredni kontakt z firmami - szukanie firm w wybranym regionie Europy, który nas interesuje i kontakt mailowy z firmami z odpowiednich sektorów, odpowiadających dziedzinie studiów studenta. Wtedy student wysyła sam maile do firm, załączając swoje CV i pytając, czy firma szuka praktykantów, opisując swoje umiejętności oraz zadania jakie chciałby realizować w ramach praktyki czy stażu absolwenckiego  Przykładowe maile do firm można znaleźć na grupie FB Studenckie wyjazdy z Erasmus+ ESN.

 

Praktyki można znaleźć na:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK