Kontrast:

KontaktAktualności

Biuro Projektów i Programów

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Projekt – „Kształcenie ustawiczne seniorów”

Dnia 8 marca 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, o dofinansowanie projektu nr POWR.03.01.00-00-T103/18 pn. „Kształcenie ustawiczne seniorów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

PWSZ w Nysie na realizacje projektu otrzymała: 798 410,15 zł, łącznie wartość projektu wynosi: 823 104,15 zł.

Projekt realizowany będzie do 01-02-2019 do 31-01-2022 r. 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji wśród seniorów uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, poprzez opracowanie programów kształcenia oraz realizację działań dydaktycznych wspólnie z organizacjami pozarządowymi, tj. Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Różnorodność zajęć dydaktycznych, w tym warsztatów, szkoleń czy innych pozwoli uczestnikom projektu skupionym w wielu społecznościach lokalnych zwiększyć swoją aktywność społeczną i zawodową, poszerzyć wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz rozwijać swoje zainteresowania. Uczestnicy projektu zdobędą kompetencje zarówno społeczne, jak i zawodowe, w tym interpersonalne, organizacyjne, poznawcze i komunikacyjne oraz z zakresu przedsiębiorczości, czy tak potrzebne kompetencje z zakresu porozumiewania się oraz jego wspomagania technologiami informacyjnymi.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci seniorzy, w szczególności słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku z Nysy, Prudnika, Głuchołaz, Niemodlina, Kędzierzyna-Koźle, Nowej Rudy i Złotego Stoku.

Biuro Projektów i Programów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK